ร.ร.พุทธโกศัยวิทยา-แพร่ เปิดโอกาส ‘พระ-เณร’ ได้เรียนฟรี อีกทางเลือกหนึ่งของ ‘ลูกชาวบ้าน’ รับสมัครบวชเรียนฟรี

26 เมษายน 2019 | Slide, ข่าวสาร
Loading...

สำหรับสังคมคนในเมืองไม่ค่อยมีปัญหา แต่ชาวบ้านธรรมดาตามชนบทที่ห่างไกล การส่งเสียให้ลูกหลานได้เรียนหนังสือในชั้นสูงๆ นับเป็นสิ่งที่ไกลเกินเอื้อม   ตรงจุดนี้ สถาบันพระสงฆ์สามารถเอื้ออำนวยให้ลูกชาวบ้านทั่วๆ ไป ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ แต่มีความตั้งใจใฝ่การศึกษา มีโอกาสที่ได้เรียนหนังสือถึงระดับปริญญาได้ตามความปรารถนา โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ นับเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของเยาวชนไทยผู้รักความก้าวหน้าในชีวิต

ซึ่งในช่วงเวลานี้นักเรียนที่เพิ่งจะสำเร็จการศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ยังไม่สามารถหาที่เรียนได้ วันนี้เรามีอีกหนึ่งทางเลือกมาแนะนำ สำหรับ ร.ร.พุทธโกศัยวิทยา จ.แพร่ เป็นอีกหนึ่งทางเลือกหนึ่งทางการศึกษา โรงเรียนแห่งนี้ เปิดการสอนทั้งทางโลกและทางธรรมควบคู่กันไปด้วย โดยนักเรียนจะต้องบวชเรียนในบวรพระพุทธศาสนา ตามความเป็นมาดังนี้

พระครูวิจิตรปริยัตยาทร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร พระอารามหลวง ในฐานะ ผอ.โรงเรียนพุทธโกศัยวิทยา เปิดเผยว่า โรงเรียนพุทธโกศัยวิทยา วัดพระบาท มิ่งเมืองวรวิหาร พระอารามหลวง จ.แพร่ (โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ต้นแบบในโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี) ตั้งอยู่เลขที่ 16 ถนนเจริญเมือง ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ สังกัดมหาเถรสมาคม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

โรงเรียนพุทธโกศัยวิทยา เป็นสถานศึกษาสมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานเปิดแพรคลุมป้าย “อาคารเฉลิมพระเกียรติ 30 ปี กพด.” เมื่อวันอังคารที่ 11 มีนาคม 2557

โรงเรียนพุทธโกศัยวิทยา จังหวัดแพร่ (โรงเรียนธรรมราชวิทยา) เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พุทธศักราช 2500 โดยมี พระมหาโพธิวงศาจารย์ (สุจี กตสาโร) อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 6 และอดีตเจ้าอาวาสวัดพระบาท มิ่งเมืองวรวิหาร เป็นผู้ก่อตั้ง, พระครูวิชิตวินัยการ เป็นผู้จัดการ, พระอินจันทร์ สีเหลือง เป็นครูใหญ่จัดการเรียนการสอนทั้งแผนกธรรม และแผนกบาลี

พุทธศักราช 2507 มหาเถรสมาคม มีมติให้ยุบโรงเรียนบาลีมัธยมศึกษาที่มีอยู่ทั้งหมดทั่วประเทศ โรงเรียนธรรมราชวิทยา ถูกสั่งยุบไปด้วย

พุทธศักราช 2508 ได้จัดตั้งเป็นโรงเรียน สาธิต สาขามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

แต่ต่อมากรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ มิให้นักเรียนที่จบชั้นสูงสุดสอบสมทบชั้นสุดประโยค (ป.7 และ ม.ศ.3) พุทธศักราช 2513-2517 กระทรวงศึกษาธิการ ได้อนุญาตจัดตั้งโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

 

Advertisement

Loading...

ในช่วงปีพุทธศักราช 2517 ถึงปีพุทธศักราช 2519 ได้มีการจัดการศึกษาทั้งแบบศึกษาผู้ใหญ่และการศึกษาพระปริยัติธรรมควบคู่กัน ไป มีอาคารทำการ ซึ่งได้รับการอนุเคราะห์สร้างถวายโดย นายห้างกมล สุโกศล โดยตั้งชื่อว่า “อาคารกมลสุโกศล” เป็นอาคารไม้ 2 ชั้น จำนวน 16 ห้องเรียน มีพระภิกษุและสามเณรเข้าศึกษาประมาณ 500-700 รูป มีอาคารยาขอบ เป็นที่ทำการและได้เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้น ป.5 ถึง ม.ศ.3 ควบคู่ไปกับการศึกษาผู้ใหญ่ระดับ 4

พุทธศักราช 2519 จัดการศึกษาแบบพระปริยัติธรรมอย่างเดียว โดยยุบโรงเรียนการศึกษาผู้ใหญ่ออก คงเหลือแต่การเปิดการเรียนการสอนแบบพระปริยัติธรรม ระดับ ม.ศ.1 ถึง ม.ศ.3 (ปัจจุบัน : มัธยมศึกษาตอนต้น) พุทธศักราช 2520-2525 เปิดทำการเรียนการสอนเฉพาะพระปริยัติธรรมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

พุทธศักราช 2526 เปิดทำการเรียนการสอนทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จนถึงปัจจุบัน และพัฒนาโรงเรียนจนกระทั่งมีการบริหารจัดการที่เป็นแบบสากลทั่วไป คือกระจายอำนาจการบริหารจัดการออกเป็น 4 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายปกครอง ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายงบประมาณและบุคคล และฝ่ายบริหารงานทั่วไป

หลักสูตรที่เปิดสอน ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) เน้นภาษาอังกฤษ ภาษาบาลี คอมพิวเตอร์ และ พระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) เปิด 2 แผนกดังนี้คือ 1.แผนกวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 2.แผนกภาษาอังกฤษ-คอมพิวเตอร์

ในปีการศึกษา 2562 โรงเรียนพุทธโกศัยวิทยา เปิดรับสมัครนักเรียนบวชเรียน ชั้น ม.1-ม.6 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 15 พ.ค.2562 บวชฟรี เรียนฟรี มีสวัสดิการภัตตาหาร ที่พัก รถรับส่งฟรี มีทุนการศึกษาให้

ผู้สนใจเข้าเรียน สอบถามรายละเอียดเพิ่มโทร.0-5451-1722, 08-9633-4872 และ 09-6697-1616

โดย สมฤทธิ์ ชัยพลังฤทธิ์

Loading...error: Alert: Content is protected !!